Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Trang loves Thảo

Đã thi tuyển vào trường: NTH - Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc )

Với số điểm: 26.90

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
ANH - Học Viện An Ninh Nhân Dân D01 7.80 8.75 7.60 2.75 26.90
NTH - Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) D01 7.80 8.75 7.60 2.75 26.90
ANH - Học Viện An Ninh Nhân Dân A01 8.00 7.75 8.00 1.75 25.50