Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Trần Dũng Lộc

Đã thi tuyển vào trường: CSH - Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân

Với số điểm: 28.55

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
CSH - Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân A01 0.25 9.50 9.80 0.00 19.55
CSH - Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân A01 9.00 9.50 9.80 0.25 28.55