Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Trần Đức Thắng

Đã thi tuyển vào trường: KHA - Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Với số điểm: 25.70

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
KHA - Đại Học Kinh Tế Quốc Dân A00 8.20 8.25 9.00 0.25 25.70