Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - trần cường

Đã thi tuyển vào trường: QHI - Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Với số điểm: 26.85

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
QHI - Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội A00 8.60 8.50 9.25 0.50 26.85