Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Phan Nhật Dương

Đã thi tuyển vào trường: DKH - Đại Học Dược Hà Nội

Với số điểm: 24.70

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
DKH - Đại Học Dược Hà Nội A00 8.20 7.75 8.25 0.50 24.70
DKH - Đại Học Dược Hà Nội A00 8.20 7.75 8.25 0.75 24.95