Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - trương thị ngọc ánh

Đã thi tuyển vào trường: ANH - Học Viện An Ninh Nhân Dân

Với số điểm: 25.35

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
ANH - Học Viện An Ninh Nhân Dân B00 8.60 9.50 6.50 0.75 25.35