Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Mr Jumbo

Đã thi tuyển vào trường: CSH - Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân

Với số điểm: 28.60

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
CSH - Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân D01 9.20 9.25 9.40 0.75 28.60