Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Hà Trọng Oanh

Đã thi tuyển vào trường: NTH - Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc )

Với số điểm: 26.30

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
NTH - Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) A00 8.80 8.50 8.75 0.25 26.30