Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Lương Ngọc Thuyết

Đã thi tuyển vào trường: BKA - Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Với số điểm: 25.30

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
BKA - Đại Học Bách Khoa Hà Nội A00 8.80 9.25 7.25 0.00 25.30
BKA - Đại Học Bách Khoa Hà Nội A00 8.80 9.25 7.25 0.00 25.30