Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Nhật Tân

Đã thi tuyển vào trường: YDS - Đại Học Y Dược TPHCM

Với số điểm: 28.20

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
YDS - Đại Học Y Dược TPHCM B00 9.20 9.50 9.25 0.25 28.20