Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Nguyen Tran Sa Hoang

Đã thi tuyển vào trường: NQH - Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự

Với số điểm: 25.85

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
NQH - Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự D01 8.80 7.00 9.80 0.25 25.85