Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Đỗ Quang Anh

Đã thi tuyển vào trường: QHI - Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Với số điểm: 25.65

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
QHI - Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội A01 7.80 9.00 8.60 0.25 25.65