Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Đinh Thái Ninh

Đã thi tuyển vào trường: HHK - Học Viện Hàng Không Việt Nam

Với số điểm: 26.50

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
HHK - Học Viện Hàng Không Việt Nam D01 9.00 8.00 9.50 0.00 26.50