Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Lê Ngọc Hào Quang

Đã thi tuyển vào trường: KHA - Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Với số điểm: 25.05

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
KHA - Đại Học Kinh Tế Quốc Dân A01 8.20 8.25 8.60 0.00 25.05