Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Cao Hoàng Thi

Đã thi tuyển vào trường: YQH - Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự

Với số điểm: 25.35

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
YQH - Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự B00 7.60 8.50 9.00 0.25 25.35