Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Nguyễn Thị Hương Trà

Đã thi tuyển vào trường: KHA - Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Với số điểm: 26.60

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
KHA - Đại Học Kinh Tế Quốc Dân A01 8.40 8.50 9.20 0.50 26.60