Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Lộc Huỳnh

Đã thi tuyển vào trường: SPS - Đại Học Sư Phạm TPHCM

Với số điểm: 25.00

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
SPS - Đại Học Sư Phạm TPHCM D07 8.20 9.00 7.80 0.00 25.00