Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Nguyễn Thiện Luân

Đã thi tuyển vào trường: YHB - Đại Học Y Hà Nội

Với số điểm: 25.70

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
YHB - Đại Học Y Hà Nội B00 9.20 9.25 7.00 0.25 25.70