Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Hàn Lê Yến Nhi

Đã thi tuyển vào trường: QSK - Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Với số điểm: 25.05

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
QSK - Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM D01 7.60 8.25 9.20 0.00 25.05