Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Pham anh

Đã thi tuyển vào trường: DHY - Đại Học Y Dược – Đại Học Huế

Với số điểm: 29.50

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
DHY - Đại Học Y Dược – Đại Học Huế B00 10.00 9.00 10.00 0.50 29.50