Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Lê Thị Lan Anh

Đã thi tuyển vào trường: NHF - Đại Học Hà Nội

Với số điểm: 24.60

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
NHF - Đại Học Hà Nội D01 7.40 8.50 8.20 0.50 24.60
NHF - Đại Học Hà Nội D01 7.40 8.50 8.20 0.50 24.60