Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Team2018

Đã thi tuyển vào trường: YHB - Đại Học Y Hà Nội

Với số điểm: 25.50

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
YHB - Đại Học Y Hà Nội B00 9.00 7.75 8.50 0.25 25.50