Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Phan Võ Khánh Ngân (katdrop)

Đã thi tuyển vào trường: BKA - Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Với số điểm: 31.50

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
BKA - Đại Học Bách Khoa Hà Nội A00 10.00 10.00 10.00 2.50 32.50
BKA - Đại Học Bách Khoa Hà Nội A00 10.00 10.00 10.00 1.50 31.50