Lục giác nội tiếp đường tròn bán kính $r$ có diện tích lớn nhất khi đó là lục giác đều cạnh $r$ và diện tích của lục giác đều


Lục giác nội tiếp đường tròn bán kính $r$ có diện tích lớn nhất khi đó là lục giác đều cạnh $r$ và diện tích của lục giác đều

Xem tất cả