Phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz, dành cho học sinh trung bình – yếu


Phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz, dành cho học sinh trung bình – yếu, ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm học 2020 – 2021.

Bài 1. HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN.
+ Dạng 1. Tọa độ vectơ và một số tính chất cơ bản.
+ Dạng 2. Tọa độ điểm.
+ Dạng 3. Tích có hướng của hai vectơ và ứng dụng.

Bài 2. PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU.
+ Dạng 1. Xác định tâm, bán kính, nhận dạng mặt cầu.
+ Dạng 2. Viết phương trình mặt cầu khi biết một số yếu tố cho trước.

Bài 3. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG.
+ Dạng 1. Tìm một VTPT của mặt phẳng.
+ Dạng 2. Viết phương trình mặt phẳng.

Bài 4. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG.
+ Dạng 1. Tìm một VTCP của đường thẳng.
+ Dạng 2. Viết phương trình đường thẳng.
+ Dạng 3. Tìm điểm thuộc đường thẳng và giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng.

Bài 5. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI GIỮA MẶT PHẲNG VÀ ĐƯỜNG THẲNG.
+ Dạng 1. Vị trí tương đối của hai mặt phẳng.
+ Dạng 2. Vị trí tương đối của mặt phẳng và đường thẳng.
+ Dạng 3. Vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường thẳng.

Bài 6. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI GIỮA MẶT CẦU VỚI MẶT PHẲNG VÀ ĐƯỜNG THẲNG.
+ Dạng 1. Vị trí tương đối của mặt cầu và mặt phẳng.
+ Dạng 2. Vị trí tương đối giữa mặt cầu và đường thẳng.
+ Dạng 3. Bài toán liên quan đến độ dài dây cung và diện tích tam giác.

Bài 7. KHOẢNG CÁCH TỔNG HỢP.
+ Dạng 1. Khoảng cách giữa hai điểm.
+ Dạng 2. Khoảng cách cơ bản.
+ Dạng 3. Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng.
+ Dạng 4. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.

Bài 8. GÓC CƠ BẢN.
+ Dạng 1. Góc giữa hai đường thẳng.
+ Dạng 2. Góc giữa hai mặt phẳng.
+ Dạng 3. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.

Xem tất cả