[Xmin 2021] số 30 - Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Bến Tre


[Xmin 2021] số 30 - Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Bến Tre gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm. 

+ Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’, hình chiếu của điểm A lên mặt phẳng (A’B’C’) là trung điểm M của cạnh B’C’ và A’M = a√3, hình chiếu của điểm A lên mặt phẳng (BCC’B’) là H sao cho MH song song với BB’ và AH = a, khoảng cách giữa hai đường thẳng BB’, CC’ bằng 2a. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng?
+ Một người gửi tiết kiệm vào ngân hàng với lãi suất 7,5%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm thì số tiền người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) gấp đôi số tiền đã gửi ban đầu, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra?
+ Tìm giá trị thực của tham số m để đường thẳng y = (2m – 1)x + m + 3 song song với đường thẳng đi qua các điểm cực trị của đồ thị hàm số y = x3 – 3x^2 + 1.

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Bến Tre sẽ được Vted cập nhật thi và xem giải chi tiết tại web theo khoá học PRO XMIN 2021 tại đây: https://www.vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xmin-bo-de-tham-khao-thpt-quoc-gia-2021-mon-toan-cac-truong-chuyen-va-cac-so-giao-duc-dao-tao-kh773176111.html

XEM VÀ TẢI ĐỀ THI PDF

Xem tất cả