[XMIN 2021] SỐ 37 - Đề thi HK1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Minh Châu tỉnh Hưng Yên


Đề thi HK1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Minh Châu tỉnh Hưng Yên gồm 06 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút có nội dung như file đính kèm dưới đây:
+ Có một miếng tôn hình tam giác ABC đều cạnh 3dm (như hình vẽ). Gọi K là trung điểm của BC. Người ta dùng compa có tâm là A và bán kính AK vạch cung tròn MN (M, N thứ tự thuộc cạnh AB và AC) rồi cắt miếng tôn theo cung tròn đó. Lấy phần hình quạt người ta gò sao cho cạnh AM và AN trùng nhau thành một cái phễu hình nón không đáy với đỉnh A. Tính thể tích V của cái phễu.
+ Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau và các chữ số thuộc tập hợp {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7}. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc S, xác suất để số đó không có hai chữ số liên tiếp nào cùng chẵn bằng?
+ Cho hai hàm số đa thức bậc bốn y = f(x) và y = g(x) có đồ thị như hình vẽ, trong đó đường đậm hơn là đồ thị hàm số y = f(x). Biết rằng hai đồ thị này tiếp xúc với nhau tại điểm có hoành độ là -3 và cắt nhau tại hai điểm nữa có hoành độ lần lượt là -1 và 3. Số giá trị nguyên của tham số m thuộc [-2021;1] để bất phương trình f(x) >= g(x) + m nghiệm đúng với mọi x thuộc [-3;3]?

Đề thi HK1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Minh Châu tỉnh Hưng Yên được Vted cập nhật thi và xem giải chi tiết tại web theo khoá học PRO XMIN 2021 tại đây: https://www.vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xmin-bo-de-tham-khao-thpt-quoc-gia-2021-mon-toan-cac-truong-chuyen-va-cac-so-giao-duc-dao-tao-kh773176111.html

XEM VÀ TẢI ĐỀ THI PDF

Xem tất cả