[XMIN 2021] SỐ 46 - Đề khảo sát chất lượng Toán 12 đợt 1 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Nghệ An


[XMIN 2021] SỐ 46 - Đề khảo sát chất lượng Toán 12 đợt 1 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Nghệ An

kèm đáp án chi tiết được Vted cập nhật thi và xem giải chi tiết tại web theo khoá học PRO XMIN 2021 tại đây: https://www.vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xmin-bo-de-tham-khao-thpt-quoc-gia-2021-mon-toan-cac-truong-chuyen-va-cac-so-giao-duc-dao-tao-kh773176111.html

XEM VÀ TẢI ĐỀ THI PDFĐề khảo sát chất lượng Toán 12 đợt 1 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Nghệ An

Xem tất cả